Ilyin Anatoly Nikolaevich
Chairman of the Rating commission, LP «Ekspertnyiy tsentr BRK», Taraz;

Kushmurzaev Erkin Karabaevich
Chairman of the Rating commission, LP “Ekspertny center BRK”, Taraz;

Kapakov Roman Asylbekovich
Member of the Rating commission, LP “Ekspertiza KZ”, Atyrau;

Malakhanov Ardak Kairatovich
Member of the Rating commission, TOO “Ekspertiza PRO”, Nur-Sultan;

Kyrkynbay Kabylbay
Member of the Rating commission, TOO “Prof Expert Group”, Nur-Sultan.